Tổ công tác EPR

Ngày đăng 16/02/202216/02/2022

Lượt xem323

Tổ công tác EPR có tên đầy đủ là Tổ công tác tư vấn thúc đẩy thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu đối với các sản phẩm, bao bì, được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập theo Quyết định số 1612/QĐ-BTNMT ngày 01/06/2020.

Tổ trưởng và Thư ký Tổ công tác là cán bộ kiêm nhiệm thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các thành viên trong Tổ công tác gồm một số nhà sản xuất, nhà tái chế, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội môi trường và cơ quan Nhà nước có liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các chính sách, giải pháp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện trách nhiệm mở rộng đối với các sản phẩm, bao bì.

Trong giai đoạn 2020-2021, Tổ tư vấn tổ chức hàng loạt chương trình đối thoại, tham vấn chính sách để góp ý cho việc xây dựng nội dung về EPR trong Nghị định số 08/2022/NĐ-CPThông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Từ năm 2022, Tổ tư vấn sẽ mở rộng thành viên để huy động sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và bên liên quan, đa dạng hóa hoạt động và tăng cường phối hợp các nguồn lực để hỗ trợ thực hiện EPR tại Việt Nam.

Tin liên quan


Cơ chế vận hành EPR
Ngày dăng 17/02/202217/02/2022

Cơ chế vận hành EPR


Sơ đồ dưới đây mô tả cách thức vận hành EPR tại Việt Nam

Quy định pháp luật về EPR
Ngày dăng 17/02/202217/02/2022

Quy định pháp luật về EPR


Các nội dung liên quan đến EPR được quy định tại Chương Quản lý chất thải trong Luật Bảo...

EPR là gì?
Ngày dăng 17/02/202217/02/2022

EPR là gì?


EPR là tên viết tắt của cụm từ tiếng Anh Extended Producer Responsibility, có nghĩa là Trách nhiệm...