BAO BÌ


Thời gian bắt đầu triển khai thực thi trách nhiệm tái chế đối với phương tiện giao thông: 01/01/2024

Bao bì được quy định trong nhóm danh mục tái chế được hiểu là bao bì thương phẩm (gồm bao bì trực tiếp và bao bì ngoài) của sản phẩm, hàng hóa sau đây:

a) Thực phẩm theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

b) Mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

c) Thuốc theo quy định của pháp luật về dược;

d) Phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y theo quy định của pháp luật về phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y;

đ) Chất tẩy rửa, chế phẩm dùng trong lĩnh vực gia dụng, nông nghiệp, y tế;

e) Xi măng.

Tỉ lệ tái chế và Quy cách tái chế bắt buộc đối với nhóm bao bì:

TT

(1)
Phân nhóm
sản phẩm,
bao bì

(2)
Danh mục
sản phẩm,
bao bì

(3)
Tỷ lệ tái chế
bắt buộc cho
3 năm đầu tiên

(4)
Quy cách tái chế bắt buộc

(Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của
sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ
tái chế bắt buộc)

(5)
1A.1. Bao bì giấy
A.1.1. Bao bì
giấy, carton
20%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất bột giấy thương phẩm.

2. Sản xuất các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, giấy bìa, hộp giấy hoặc các sản phẩm khác.
2A.1.2. Bao bì
giấy hỗn
hợp
15%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất bột giấy, phôi kim loại và tấm vật liệu thương phẩm.

2. Sản xuất các sản phẩm giấy như giấy vệ sinh, giấy bìa, hộp giấy; tấm vật liệu thương phẩm hoặc các sản phẩm khác.
3A.2. Bao bì
kim loại
A.2.1. Bao bì
nhôm
08%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất phôi nhôm sử dụng làm nguyênliệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

2. Sản xuất các sản phẩm khác.
4A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác20%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất thành phôi kim loại sử dụng làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.