DẦU NHỚT


Thời gian bắt đầu triển khai thực thi trách nhiệm tái chế đối với phương tiện giao thông: 01/01/2024

Tỉ lệ tái chế và Quy cách tái chế bắt buộc đối với nhóm Dầu nhớt:

TT

(1)
Phân nhóm
sản phẩm,
bao bì

(2)
Danh mục
sản phẩm,
bao bì

(3)
Tỷ lệ tái chế
bắt buộc cho
3 năm đầu tiên

(4)
Quy cách tái chế bắt buộc

(Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của
sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ
tái chế bắt buộc)

(5)
1C.1 Dầu nhớt cho động cơ C.1.1 Dầu nhớt cho động cơ 15%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Chưng thu hồi dầu gốc hoặc loại dầu khác.

2. Chưng thu hồi dầu các phân đoạn