PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG


Thời gian bắt đầu triển khai thực thi trách nhiệm tái chế đối với phương tiện giao thông: 01/01/2027

Tỉ lệ tái chế và Quy cách tái chế bắt buộc đối với nhóm Phương tiện giao thông:

TT

(1)
Phân nhóm
sản phẩm,
bao bì

(2)
Danh mục
sản phẩm,
bao bì

(3)
Tỷ lệ tái chế
bắt buộc cho
3 năm đầu tiên

(4)
Quy cách tái chế bắt buộc

(Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của
sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ
tái chế bắt buộc)

(5)
1E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộE.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh0,5%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Thu hồi, tái sử dụng các bộ phận, thiết bị bảo đảm tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Sản xuất thanh, phôi kim loại làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.

3. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

4. Sản xuất bột cao su hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

5. Sản xuất hạt thủy tinh có kích thước < 5mm làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

6. Sản xuất các sản phẩm khác.
2E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện0,7%
3E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi)0,5%
4E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi)0,5%
5E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại0,5%