ẮC QUY VÀ PIN


Thời gian bắt đầu triển khai thực thi trách nhiệm tái chế đối với phương tiện giao thông: 01/01/2024

Tỉ lệ tái chế và Quy cách tái chế bắt buộc đối với nhóm Ắc quy và pin:

TT

(1)
Phân nhóm
sản phẩm,
bao bì

(2)
Danh mục
sản phẩm,
bao bì

(3)
Tỷ lệ tái chế
bắt buộc cho
3 năm đầu tiên

(4)
Quy cách tái chế bắt buộc

(Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của
sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ
tái chế bắt buộc)

(5)
1B.1. Ắc
quy
B.1.1. Ắc quy chì12%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất chì làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

2. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

3. Sản xuất axit/muối sulphate thương phẩm (sản phẩm phụ).
2B.1.2. Ắc quy
các loại khác
08%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Sản xuất kim loại dạng phôi hoặc hóa chất công nghiệp làm nguyên, nhiên liệu cho các ngành công nghiệp.

2. Sản xuất hạt nhựa tái sinh hoặc các sản phẩm phụ từ nhựa như hóa chất thương phẩm, dầu nặng, khí tổng hợp làm nguyên, nhiên liệu sản xuất cho các ngành công nghiệp.

3. Sản xuất C, K, Na thương phẩm (sản phẩm phụ).

4. Xuất khẩu để tái chế (không quá 20% tổng lượng sản phẩm).
3B.2. Pin sạc (nhiều lần)B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông 08%Giải pháp tái chế được lựa chọn: