SĂM, LỐP


Thời gian bắt đầu triển khai thực thi trách nhiệm tái chế đối với phương tiện giao thông: 01/01/2024

Tỉ lệ tái chế và Quy cách tái chế bắt buộc đối với nhóm Săm, lốp:

TT

(1)
Phân nhóm
sản phẩm,
bao bì

(2)
Danh mục
sản phẩm,
bao bì

(3)
Tỷ lệ tái chế
bắt buộc cho
3 năm đầu tiên

(4)
Quy cách tái chế bắt buộc

(Thu hồi tối thiểu 40% khối lượng của
sản phẩm, bao bì được tái chế theo tỷ lệ
tái chế bắt buộc)

(5)
1D.1 Săm, lốp các loạiD.1.1 Săm, lốp các loại05%Giải pháp tái chế được lựa chọn:

1. Lốp dán công nghệ cao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

2. Cắt, thu hồi bột cao su làm cốt liệu.

3. Chưng phân đoạn thành dầu