HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
CÁC HOẠT ĐỘNG TÁI CHẾ SẢN PHẨM, BAO BÌ


Trước ngày 30 tháng 9 hằng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố công khai tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho hoạt động, sản phẩm tái chế của năm tiếp theo. Các đề nghị hỗ trợ tài chính của cơ quan, tổ chức thực hiện theo mẫu số 05 Phụ lục IX Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và gửi về Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia. Hội đồng EPR quốc gia tổ chức thẩm định và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt. Hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì

Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia thông báo công khai kết quả phê duyệt và ký kết hợp đồng hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức được nhận hỗ trợ tài chính. Trên cơ sở đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện thanh toán số tiền hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng ký kết.

Quy trình hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì: