HỖ TRỢ TÀI CHÍNH
CÁC HOẠT ĐỘNG THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI


Các hoạt động được hỗ trợ từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam phục vụ xử lý chất thải bao gồm:

a) Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân;
b) Nghiên cứu, phát triển công nghệ, kỹ thuật, sáng kiến xử lý chất thải rắn sinh hoạt
c) Thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì chứa thuốc bảo vệ thực vật.

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu được hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải lập hồ sơ đề nghị theo mẫu 06 Phụ lục IX Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, gửi Văn phòng hội đồng EPR quốc gia trước ngày 30 tháng 10 hằng năm để được xét duyệt hỗ trợ. Hội đồng EPR quốc gia tổ chức thẩm định và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt các đề xuất hỗ trợ.

Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia thông báo công khai kết quả phê duyệt và ký kết hợp đồng hỗ trợ với các cơ quan, tổ chức được nhận hỗ trợ tài chính. Trên cơ sở đó, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thực hiện thanh toán số tiền hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức theo hợp đồng ký kết.

Quy trình hỗ trợ tài chính cho hoạt động xử lý chất thải: